-->

Placówki

OGNISKO WYCHOWAWCZE jest placówką wsparcia dziennego w formie specjalistycznej. Jego misją jest profesjonalna pomoc dzieciom, młodzieży i ich rodzinom poprzez kompleksowe oddziaływania profilaktyczno-terapeutyczne, opiekuńczo-wychowawcze i konsultacyjno-doradcze. 

Placówka oferuje pomoc dla 35 podopiecznych w wieku od 5 do 18 lat oraz ich rodzin. Przyjmujemy dzieci i młodzież wywodzące się ze środowisk szczególnie potrzebujących.

Ognisko Wychowawcze zapewnia dzieciom:

 1. opiekę i wychowanie
 2. pomoc w nauce,
 3. szeroką ofertę bezpłatnych zajęć o profilu artystycznym, sportowym i edukacyjnym
 4. wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć, w miarę możliwości
 5. w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i innych potrzeb
 6. zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne oraz logopedyczne, psychokorekcyjne lub psychoprofilaktyczne
 7. naukę języka angielskiego
 8. stałą pracę z rodziną dziecka
 9. przynajmniej jeden posiłek dostosowany do pory dnia i czasu przebywania,
 10. możliwość korzystania z doradztwa rodzinnego, spotkania indywidualne, zajęcia psychoedukacyjne z elementami szkoły dla rodziców

ZAŁOŻENIA

Wszystkie działania podejmowane w Ognisku Wychowawczym mają na uwadze dobro dziecka i poszanowanie jego praw. Priorytetowym celem placówki jest wyrównywanie deficytów rozwojowych, powstałych na skutek zaniedbań środowiska wychowawczego oraz wspieranie dalszego rozwoju dzieci poprzez zindywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

Główne zadania Ogniska:

 1. wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji
 2. zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami
 3. prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla rodziców podopiecznych (kształtowanie poczucia odpowiedzialności za moralny, społeczny, intelektualny i fizyczny rozwój dziecka)
 4. stała współpraca z rodziną wychowanka celem podtrzymania więzi emocjonalnej dziecka z rodziną i opiekunami
 5. wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego, wspieranie procesu usamodzielniania
 6. kształtowanie właściwej motywacji do realizowania obowiązku szkolnego, udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych w toku kariery szkolnej (rozwiązywanie problemów powstających na tle niepowodzeń szkolnych, konfliktów rówieśniczych, rodzinnych i osobistych, pomoc w nauce oraz preorientacja zawodowa)
 7. wychowywanie do pracy i poprzez pracę, w oparciu o zasady samorządności
 8. organizowanie czasu wolnego i tworzenie podopiecznym warunków do rozwoju zainteresowań poprzez udział w różnorodnych formach zajęć indywidualnych i grupowych
 9. troska o wysoki poziom kultury osobistej
 10. rozpoznawanie i eliminowanie przyczyn zaburzeń zachowania i przeciwdziałanie wszelkim formom niedostosowania społecznego (używki, występki chuligańskie, przemoc i agresja , kradzieże)
 11. prowadzenie zajęć specjalistycznych: socjoterapeutycznych, profilaktycznych i wyrównujących braki
 12. ścisła współpraca ze szkołami, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, zespołami socjalnymi MOPR-u, Sądem Rodzinnym, kuratorami sądowymi, ośrodkami terapii uzależnień i innymi instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i rodziny
 13. stałe Spotkania Interdyscyplinarne
 14. udzielanie pomocy socjalnej (dożywianie, doraźna pomoc materialna)

Realizacja zadań wychowawczych:

 1. tworzenie wychowankom warunków do fizycznego, psychicznego, oraz poznawczego rozwoju
 2. poszanowanie podmiotowości dziecka (uwzględnianie jego wniosków, we wszystkich dotyczących go sprawach oraz informowanie o podejmowanych wobec niego działaniach)
 3. zapewnienie wychowankom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji
 4. troska o poszanowanie i podtrzymywanie więzi emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i innymi osobami ważnymi dla dziecka
 5. uzgadnianie ważnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi
 6. ukazywanie właściwego nawiązywania więzi uczuciowych i związków interpersonalnych (rozróżnianie i pielęgnowanie uczuć koleżeństwa, przyjaźni i miłości)
 7. uczenie tradycji, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego
 8. nauka planowania i organizowania czasu wolnego (zajęć codziennych, tygodniowych oraz długoplanowych projektów stosownie do wieku i potrzeb dziecka)
 9. rozwijanie w wychowankach postawy tolerancji w duchu szeroko pojętej wolności (wyznanie, płeć, rasa i światopogląd)
 10. kształtowanie nawyków i zachowań pro zdrowotnych
 11. tworzenie poczucia współodpowiedzialności za placówkę i poszanowania mienia społecznego
 12. przygotowanie wychowanków do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie i uświadomienie roli człowieka w kształtowaniu środowiska (lokalnego, globalnego)
 13. przygotowanie wychowanka do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich (szkoła i społeczność lokalna) w oparciu o zasady solidarności, demokracji i sprawiedliwości poprzez kształtowanie postaw i cech osobowości, takich jak: pracowitość, uczciwość, rzetelność, przedsiębiorczość, samodzielność, umiejętność przezwyciężania trudności, itp.
 14. wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci poprzez udział w zajęciach specjalistycznych

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
30 0.050616025924683