-->

Placówki

   "DOM POD AZALIAMI”  jest całodobową placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku szkolnym z terenu miasta Gdańska. Podopiecznymi placówki są dzieci rodziców, w stosunku do których zostały ograniczone lub pozbawione prawa rodzicielskie, i którym to dzieciom zostało uniemożliwione dorastanie we własnej rodzinie. W domu rodzinnym doświadczyły one zaniedbań wychowawczych, nadużyć lub przemocy i były narażone na krzywdzenie lub brak opieki ze strony najbliższych. Dzieci te często wychowywały się i dorastały w warunkach ubóstwa, w rodzinach dotkniętych dezorganizacją ich struktury, uzależnieniami, chorobami, niewydolnością wychowawczą lub demoralizacją rodziców. Wynikiem takiej sytuacji stało się zatem zahamowanie lub zaburzenie przebiegu rozwoju, nieprawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym, rówieśniczym, trudności z przeżywaniem i wyrażaniem emocji, osłabienie motywacji, apatia, niska samoocena, trudność w nawiązaniu i utrzymaniu więzi.

W „Domu Pod Azaliami” dzieciom, o którym mowa stworzone zostały warunki całodobowej opieki z zachowaniem zasad podmiotowości każdego z wychowanków, poczucie bezpieczeństwa, a także zapewniona została szansa rozwoju we wszystkich aspektach funkcjonowania. Wszelkie oddziaływania skierowane są w stronę zaspokajania potrzeb zarówno podstawowych, socjalnych jak i wyższego rzędu, na poziomie funkcjonowania psycho-społecznego i rozwoju osobistego. Praca kadry pedagogicznej „Domu Pod Azaliami” zmierza do zrekompensowania deficytów w zakresie opieki oraz zabezpieczenia potrzeb dzieci i młodzieży w sposób dający jak największą gwarancję prawidłowego ich rozwoju, zrehabilitowania zaburzonych funkcji, zminimalizowania szkód wynikających z życia w złych, niszczących lub niewystarczająco dobrych warunkach rodzinnych. Do czasu powrotu do rodziny biologicznej lub zastępczej, ewentualnie do czasu usamodzielnienia, odpowiedzialność za wyrównanie braków, harmonijny rozwój i wyposażenie w kompetencje umożliwiające samodzielne życie oraz ukształtowanie możliwie dojrzałych stylów postępowania leży po stronie działań placówki.

„Dom Pod Azaliami” znajduje się w wolnostojącym budynku jednorodzinnym, wynajętym na wolnym rynku w mieście Gdańsku. Lokalizacja zapewnia dobry dostęp do infrastruktury szkół oraz środków komunikacji miejskiej a jednocześnie zapewnia spokój i ciszę w środowisku lokalnym, ze względu na umiejscowienie placówki. Do dyspozycji pracowników przygotowany jest samochód służbowy, który stanowi ułatwienie w zadaniach związanych z przemieszczaniem się, dowozem dzieci do miejsc oddalonych od placówki oraz zaopatrywaniem w potrzebne artykuły.

"Dom pod Azaliami" prowadzony jest w formie kameralnej, zbliżonej do rodzinnego modelu wychowania, a prowadzona w nim praca opiekuńczo - wychowawcza realizowana jest w oparciu o metodę indywidualnej pracy z dzieckiem i rodziną. Takie podejście zapewnia dzieciom i młodzieży przestrzeń dającą poczucie bezpieczeństwa, swobody, indywidualności, intymności oraz prywatności każdemu wychowankowi. Do dyspozycji mieszkańców placówki są pokoje sypialne, urządzone z myślą o specyfice potrzeb rozwojowych, w sposób funkcjonalny, wygodny i estetyczny. W Domu istnieje ponadto część wspólna, dostępna każdemu mieszkańcowi, w której może on wypoczywać, uczyć się, spożywać posiłki, komfortowo przeprowadzać czynności higieniczne. Obowiązki związane z prowadzeniem domu dzielone są w oparciu o indywidualizację możliwości i ograniczeń każdej osoby, z zachowaniem sprawiedliwości i równości wśród mieszkańców. Prace domowe oraz inne formy oddziaływania wychowawczego, wyposażają wychowanków w umiejętności niezbędne do skutecznego radzenia sobie w życiu codziennym po usamodzielnieniu. Wychowankowie uczą się czynności gospodarczych, związanych z higieną osobistą i otoczenia, zarządzaniem własnościami, organizacją czasu oraz nabywać wielu innych umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Czynności gospodarcze i wychowawcze realizowane są przez kadrę pedagogiczną.

Podstawą pracy opiekuńczo - wychowawczej w „Domu pod Azaliami” jest model indywidualnej pracy z każdym wychowankiem. Polega on na tym, że każde dziecko wspierane jest przez wychowawcę prowadzącego. Organizacja pracy w „Domu pod Azaliami” oparta jest o pracę 6-osobowego zespołu wychowawczego:

  • 5 wychowawców,
  • 1 pomoc wychowawcy

Jeden wychowawca odpowiedzialny jest w sposób bezpośredni za kierowanie procesem wychowawczym 2-3 wychowanków. Zadaniem wychowawcy prowadzącego jest niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki, na podstawie jego diagnozy psychofizycznej, opracowanie przy udziale wychowanka Indywidualnego Planu Pracy w porozumieniu ze specjalistami, zaangażowanymi w proces wychowawczy i pracę z rodziną. Prowadzenie zindywidualizowanej pracy wychowawczej prowadzone jest z wykorzystaniem „mocnych stron” dziecka.

Plan pracy długoterminowej obejmuje:

  1. potrzeby opiekuńcze (bezpieczeństwo, wygląd fizyczny, ubranie, terytorium, potrzeby żywieniowe, własność);
  2. potrzeby rozwojowe (zdrowie, higiena, rozwój fizyczny i płciowy, edukacja, zainteresowania, potrzeby emocjonalne, radzenie sobie ze stratą, separacja od rodziny, umiejętności życiowe umiejętność planowania i zarządzania czasem, profilowanie ścieżki zawodowej)
  3. potrzeby wzmacniania więzi z rodziną (relacja z rodzicami, rodzeństwem, rodziną dalszą)
  4. potrzeby wzmacniania trwałych pozytywnych więzi z rówieśnikami i osobami dorosłymi (rówieśnicy i inne dzieci, wychowawca prowadzący i inni dorośli)
  5. potrzeby społeczne i umiejętność pracy zespołowej (funkcjonowanie w grupie mieszkańców Domu, w szkole, w środowiskach rówieśniczych, w rodzinie)

Weryfikacja Indywidualnych Planów Pracy odbywa się w oparciu o pracę stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

Dzięki wnikliwie przeprowadzonej diagnozie psychospołecznej (przy pomocy zewnętrznych diagnostów) możliwe jest zagwarantowanie dzieciom i młodzieży odpowiednich, zindywidualizowanych lub grupowych form oddziaływań:

a) opiekuńczo – wychowawczych
b) edukacyjnych
c) zdrowotnych
d) terapeutycznych
e) profilaktycznych
f) kulturalno - rekreacyjnych

Synergię oddziaływań gwarantuje stała współpraca osób, instytucji i organizacji, zajmujących się pomocą dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodzicielskiej (MOPR w Gdańsku, szkoły, poradnie psychologiczno - pedagogiczne, ośrodki terapeutyczne, sądy, ośrodki adopcyjne, kościoły i związki wyznaniowe oraz inne podmioty, istotne z uwagi na prowadzony proces opiekuńczo – wychowawczy).

Duży nacisk w działaniach kadry pedagogicznej położony jest na wsparcie edukacyjne udzielane wychowankom placówki. Wychowawcy pomagają podopiecznym w nauce, organizują różnego rodzaju zajęcia stymulujące ich rozwój umysłowy oraz rozszerzające ich pasje i zainteresowania. W przypadku starszych podopiecznych organizowane są różnego rodzaju zajęcia motywacyjne, mające wpływ na kształtowanie się orientacji zawodowej a także konsultacje w zakresie poradnictwa zawodowego. Dzieci i młodzież wdrażane są w różnego rodzaju zajęcia kulturalno – oświatowe, rekreacyjne i sportowe. Oprócz korzystania z takiej oferty na terenie miasta Gdańska, placówka stwarza ponadto możliwość organizacji wypoczynku letniego i zimowego w postaci wyjazdów grupowych.

W przypadku pozyskania zewnętrznych środków organizowane są dodatkowo korepetycje z języka obcego i z przedmiotów ścisłych (oraz innych według zgłoszonych potrzeb). W sytuacji braku możliwości pozyskania środków na ten cel, korepetycje zapewnione są w oparciu o współpracę z wolontariuszami posiadającymi niezbędne kwalifikacje. W stosunku do dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi czy specyficznymi trudnościami w nauce zapewnione jest wsparcie korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne i w oparciu o współpracę z zewnętrznymi specjalistami.

Adresatami działań „Domu Pod Azaliami” są również rodziny wychowanków, ze względu na to, iż działania objąć muszą cały kontekst psycho – społeczny życia dziecka oraz fakt, iż głównym celem pracy jest ostateczny powrót dziecka do rodziny biologicznej. Rodzicom dzieci kierowanych do placówki opiekuńczo – wychowawczej oferowana jest pomoc polegającą na współplanowaniu czasu spędzanego z dzieckiem w trakcie jego pobytu w domu lub urlopowania dziennego, poradnictwie, konsultacjach, modelowaniu właściwych wzorców wychowawczych i opiekuńczych. Działania kadry „Domu pod Azaliami” dotyczą wspierania rodzin w przeżywanym przez nie kryzysie związanym z dezorganizacją życia, wglądu w aktualną sytuację rodzinną, będącą zasadniczym kontekstem pracy z dzieckiem, udzielaniu pomocy w formie poradnictwa i udostępnianiu informacji na temat możliwych form pomocy rodzinie poza placówką, kierowanie członków rodzin do specjalistów, terapeutów, motywowanie ich do zmian wzorców zachowań, edukowanie pod kątem kompetencji opiekuńczo - wychowawczych, poszerzania kwalifikacji zawodowych i utrzymywania ciągłości zatrudnieniowej i zarobkowej. W uzasadnionych przypadkach praca ukierunkowana jest także na umieszczenie dziecka w rodzinnych formach opieki zastępczej, w tym także nawiązywania kontaktów z rodzinami zaprzyjaźnionymi. W przypadku dzieci starszych podejmuje się intensywną pracę skoncentrowaną na przygotowaniu wychowanków do usamodzielnienia.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
30 0.050024032592773